اخبار و مطالب

پمپ سانتریفوژ یا گریز از مرکز

تاریخچه پمپ های سانتریفوژ یا گریز از مرکز:

اولین پمپ های سانتریفوژ شناخته شده در تاریخ مهندسی در تاریخ31 ژولای 1772در یک معدن مس در سان دومینگوئز در پرتغال کشف شد.این پمپ در قر پنجم میلادی به خدمت گرفته می شد.پروانه این پمپ از جنس چوب با پره های دو خمشه میباشد.

پمپ سانتریفوژ یا گریز از مرکز:

اصول کار این پمپ ها بر استفاده از نیروی گریز از مرکز ناشی از گردش پره های متحرک پایه گذاری شده است.پمپ های سانتریفوژ معمولا از یک یا چند چرخ متحرک پره دار تشکیل شده است که محور دوران موتور به آن متصل میباشد.این چرخ متحرک در داخل محفظه ای به نام بدنه قرار دارد.مایعاز سوراخ مرکزی چرخ دوار به صورت محوری وارد چرخ شده و بعد از لغزیدن از لابلای پره های پروانه به طریق مماسی و شعاعی به سمت پیرامون پروانه دوران میکند.گردش پره ها موجب ایجاد نیروی گریز از مرکز گردیده و در نتیجه فشار،سرعت سیال و در نهایت انرژی سیال داخل ماشین افزایش یافته و سیال را بطور پیوسته به جریان می اندازد.توسط پمپ ها رقیق ترین و فرار ترین،غلیظ ترین و خورده ترین سیالات را می توان منتقل و جابه جا نمود.پمپ های گریز از مرگز دارای دو امتیاز ویژه می باشند،یکی آنکه جریان مایع در آن یکنواخت میباشد و دیگر آنکه اگر لوله تخلیه پمپ مسدود و یا تنگ گردد فشار زیادی که برای پمپ مضر باشد تولید نکرده و بار آن به اندازه ای نمی رسد که موتور محرک آنرا از کار بیندازد.

 

تقسیم بندی پمپ های گریز از مرکز:

1.از نظر راستای محور پمپ و موتور محرک

1.1)پمپ افقی

2.1)پمپ عمودی

2.از نظر تعداد وروودی پمپ:

1.2)یک مکشی

2.2)دو مکشی

3.از نظر جهت وروود آب:

1.3)محوری

2.3)نیمه محوری

3.3)شعاعی

4.از نظر اتصال پمپ به موتور محرک:              

1.4)کوپله پمپ و الکتروموتور داخل پمپ

2.4)کوپله پمپ و الکترو موتور خارج از پمپ

5.از نظر تعداد طبقات و پره پره:

1.5)پمپ های یک طبقه

2.5)پمپ های چند طبقه

6.از نظر شکل پوسته:

1.6)پیچکی

2.6)افشان

3.6)توربینی

4.6)ملخی

پمپ گریز از مرکز

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,