نشانگر تانک سوخت ژنراتور

 

 

 

نشانگرهای تانک سوخت دیزل ژنراتور در دو نوع مکانیکی و الکتریکی