بوسترپمپ های دور متغیر

بوسترپمپ های دور متغیر

در بوسترپمپ ها از موتورهای محرک با دور ثابت استفاده می شود .بوسترپمپ ها برای نزديکی هر چه بيشتر الگوی مصرفی و کارکرد بوستر پمپ از سيستم ،با دور متغيير استفاده می کنند. هنگاميکه مصرف کننده شروع به مصرف آب می کند ، فشار سيستم افت پيدا می کند. سنسور فشار در خروجي بوسترپمپ اين کاهش فشار را حس کرده و به اينورتر انتقال می دهند.

در اينورتر مقدار فشار مورد نظر بعنوان set point تعريف مي گردد . در برد يا اينورتر بر اساس قوانين پمپ ها ، محاسباتی صورت می گيرد تا مقدار فركانس پمپ ها و در نتيجه دور الکتروموتور به گونه ای تغيير يابد تا ميزان فشار خروجي پمپ با فشار set point برابر گردد. موتور اول با دور متغيير از طريق تابلوی فرمان وارد عمل می شود. سيستم کنترل تابلوی برق يا اينورترکه از سيستم الکترونيکی بهره مند است ، با توجه به ميزان مصرف ، دور موتور را تنظيم می کند و بين کارکرد بوسترپمپ با مقدار مصرف هماهنگی بوجود می آورد و الکتروپمپ با اين دور شروع به کار می کند. اگر مصرف کمتر شود ، دور موتور نيز متناسب با آن کم می شود و اگر مصرف زياد شود ، دور موتور نيز زياد می شود. اگر اين الکتروپمپ قادر به تأمين نياز مصرفی نباشد ، الکتروپمپ های ديگر به ترتيب وارد مدار می شوند. همان گونه که در شکل پيداست ، با دورهای مختلف موتور محرک ، می توان سيال را با آبدهی و فشار مشخص در خروجی بوستر پمپ داشت. در سيستم دور متغيير می توان با يک الکتروپمپ طيف وسيعی از فشار و آبدهی را پوشش داد.

بوستر پمپ دور متغیر

کاربرد بوسترپمپ دور ثابت و دور متغیر

معمولا بوستر پمپ های آبرسانی به صورت دور متغیر طراحی میشوند چرا که پمپ ها با کاهش فشار سیستم یکی یکی وارد سیستم میشوند و عملیات آبرسانی را انجام میدهندولی بوستر پمپ های آتشنشانی باید بعد از وقوع حادثه بی وقفه و با تمام قوا وارد سیستم شوند.

اين شركت تنها توليدكننده بوستر پمپ هاي دور متغير با فشار كاملاً ثابت آب بي نياز به منبع ديافراگمي در ايران است. درتابلوهاي اتوماسيون بوستر پمپ هاي دور متغير اين شركت از يك درايو متناسب با شدت جريان نامي الكتروپمپ يا الكتروپمپ هاي پيش بيني شده در بوستر پمپ استفاده گرديده است.درايو پيش بيني شده در تابلو اين امكان را بوجود مياورد که بتوان بواسطه بردكنترل ميكروپروسسوري منحصر بفرد اين شركت تعداد الكتروپمپ هاي در حال كار هر سيستم و دور الكترو پمپي را كه در مدار درايو قرار دارد به گونه اي كنترل نمود تا با هر مقدار مصرف آب فشار آب كاملاً ثابت بماند .برد كنترل ميكروپروسسوري هوشمند اين شركت به گونه اي برنامه ريزي شده است تا با افزايش مصرف آب، الكتروپمپ هاي موجود در بوستر پمپ را بصورت نوبتي در مدار درايو قرار دهد و با كاهش مصرف آب ، الكتروپمپ هاي در حال كار را به همان ترتيبي كه شروع به كار نموده اند از مدار خارج نمايد .
در تابلوهاي اتوماسيون بوستر پمپ هاي دور متغير اين شركت براي هر الكترو پمپ دو عدد كنتاكتور پيش بيني شده است .يك كنتاكتور كه ميتواند از طريق برق شهر الكترو پمپ را به كار بيندازد و كنتاكتور ديگر كه منبعد كنتاكتور اينورتر ناميده
ميشود ، قادر است دور الكترو پمپ را با فركانس برق خروجي از اينورتر كنترل نمايد .
علاوه بر امكاناتي كه در برد كنترل اين شركت بمنظور عدم امكان ارتباط همزمان برق شهر و برق درايو از طريق دو كنتاكتور مذكور به هر الكترو پمپ پيش بيني شده،براي ضريب اطمينان كامل،درحد فاصل كنتاكتورهاي مذكور، از قفل كن كنتاكتور نيز استفاده شده است كه با مكانيزم اله كلنگي به هيچ وجه اجازه ارتباط همزمان دو كنتاكتور را به يك الكتروپمپ نميدهد .
با شروع مصرف آب ، ابتدا با فرمان برد كنترل اولين الكترو پمپ از طريق كنتاكتور دراي و در مدار آن قرار ميگيرد و دور آن متناسب با تغييرات فركانس برق خروجي از درايو چنان تنظيم ميشود كه فشار سيستم را كاملاً ثابت نگاه دارد .
با افزايش مصرف آب فركانس برق خروجي از درايو و دور الكترو پمپ مذكور افزايش مييابد تا بدانجا كه فركانس درايو به فركانس برق شهر برسد . در اين لحظه با فرمان برد كنترل ، بصورت آني كنتاكتور درايو الكترو پمپ مذكور آزاد شده و همزمان با آن كنتاكتور برق شه ر همان الكتروپمپ ميچسبد تا الكترو پمپي كه از طريق مدار درايو به دور نامي رسيده با همان دور ولي با برق شهر به كار خود ادامه دهد و درايو براي ارتباط از طريق كنتاكتور درايو الكترو پمپ شماره 2 در مدار الكترو پمپ بعدي قرار گيرد.

از اين لحظه الكترو پمپ شماره 2 دور متغير ميگردد تا با مجموع دبي ثابت الكترو پمپ شماره 1 همواره قادر به تامين دبي متغير سيستم در فشار ثابت باشد . حال اگر افزايش مصرف ادامه يابد ، فركانس برق اعمالي از طريق درايو به اين الكترو پمپ نيز به فركانس برق شهر خواهد رسيد و اين الكترو پمپ نيز به همان طريق در مدار برق شهر قرار خواهد گرفت . اين عمل تا بدانجا ادامه خواهد يافت تا مصرف آب سير نزولي به خود بگيرد . از اين زمان فرك انس برق در ايو اعم الي به الكت رو پمپ دور متغير كاهش مييابد تا به صفر برسد و با آزاد شدن كنتاكتور درايو آن ، الكترو پمپ خاموش گردد . در اين زمان كنتاكتور برق شهر الكترو پمپي كه زودتر از بقيه وارد مدار درايو شده بود بصورت آني آزاد شده و همزمان با آن كنتاكتور درايو همان الكتروپمپ ميچسبد تا اين الكترو پمپ مجدداً در مدار برق خروجي از درايو قرار گيرد . حال اگر سير نزولي مصرف ادامه ي ابد پس از
مدتي فركانس درايو مجدداً به صفر خواهد رسيد و اين الكتروپمپ نيز خاموش خواهد شد.
خاموش شدن الكترو پمپ ها به همين منوال ادامه مييابد تا آخرين الكترو پمپي كه ديرتر از بقيه در مدار درايو قرار گرفته بود
مجدداً در مدار درايو قرار گيرد و با دور متغير مصارف مح دود را در فش ار ثابت تامي ن نمايد . در تابلو ي كنترل و فرمان بوستر پمپ ها ي دور متغ ير اين شركت ا ين امكان فراهم شده است تا در صورت يكه مص رف آب به صفر برسد ، دستگاه خاموش شود و با آغاز مجدد مصرف آب ، دوباره روشن گردد .

محاسن و مزاياي بوسترپمپ هاي دور ثابت و دور متغير:

1-بوسترپمپ هاي دو يا چند پمپه اين شركت به يك تابلوي برق مجهز ميباشد كه داراي مدار فرمان و قدرت است . مدارفرمان تابلوي برق داراي برد كنترل مجهز به سيستم هوشمند الكترونيكي قابل برنامه ريزي است .
2-در هر برد كنترل علاوه بر امكان راه اندازي دستي هر يك از الكترو پمپ ها و مجموعة الكترو پمپ ها تا شش الكتروپمپ ،توانايي راه اندازي و كنترل اتوماتيك الكترو پمپها وجود دارد.
3- در مدار قدرت از تجهيزات تابلويي با مشخصات مورد نياز از جمله كليد اصلي براي قطع و وصل جريان برق ورودي تابلو ،كليدهاي فرعي براي قطع و وصل جريان برق هر يك از الكترو پمپ ها ، كنتاكتورها و كليدهاي حرارتي جهت امكان قطع و وصل اتوماتيك جريان برق الكترو پمپ ها از طريق مدار فرمان ، بي متال ها براي كنترل بار اضافي الكترو پمپ ها و ترمينال هاي مناسب استفاده شده است .
4-كار نوبتي الكترو پمپ ها كه موجب ميگردد در طول عمر بوسترپمپ ، كليه الكتروپمپ هاي تشكيل دهندة آن به يك ميزان كار كنند .

5-امكان از مدار خارج كردن هر يك ازالكترو پمپ هاي بوسترپمپ جهت تعمير بدون تأثير در برنامه كنترل و عملكرد ساير الكترو پمپ هاي بوسترپمپ وجود دارد .
6- سيستم جلوگيري از هدر رفتن آب ناشي از نشتي در شبكه مصرف به دليل بروز خرابي در لوله كشي و يا افزايش بيش از حد مصرف آب پيش بيني گرديده است .

7-قابليت برنامه ريزي و امكان تغيير محتواي برنامه براي حصول شرايط ايده آل مصرف آب
8-يكي از بارزترين ويژگيهاي بوسترپمپ هاي اين شركت سيستم عيب ياب اتوماتيك پيش بيني شده در برد كنترل تابلويبرق آن بشرح زير است :
مدار فرمان سيستم مجهز به يك چراغ سون سيگمنت است كه در حالت عملكرد اتوماتيك بوستر پمپ ، كار نرمال آن را با حرف O روشن نشان ميدهد . در صورتي كه عيبي در مدار كنترل و فرمان تابلوي برق و يا تجهيزات تابلويي به كار رفته درآن بروز كند، همچنين زماني كه سطح آب منبع ذخيره به حد شناور برقي كنترل حداقل سطح برسد ويا شناور برقي دچار اشكال شود ، چراغ مذكور با كدهاي خرابي خاص ازحروف Aالی Z و اعداد 0 الی 9 به صورت چشمك زن نوع عيب را اعلام ميدارد.

تابلو بوستر پمپ دور متغیر

 برد کنترلر بوسترپمپ دور متغیر و دور ثابت:

User Level Password قابلیت تعريف سطح دسترسي به تنظيمات

امكان ارتباط با سيستم هوشمند ساختمان BMS

قابليت راه اندازي سيستم به صورت دستي

داراي امكان Change Over براي پمپ هاي يكسان دورثابت و دورمتغير

قابليت تعريفChangeبا زمان وChange با خاموش روشن شدن

داراي امكانReserve Automatic براي پمپ هادورثابت ودور متغير

قابليت تشخيص پمپ معيوب و توانايي جايگزيني آن

امكان اتصال به مازول  پيامك كردن خطاها

توانايي راه اندازي پمپ هاي سه فاز و تكفاز

نمايش شكل موج برق برق شهر(RST)بر روي صفحهLCDداراي

داراي كنترل فاز داخلي

توانايي تنظيم ولتاژ بالا و پائين برق شهر از رويLCD(كنترل ولتاژ)

توانايي تنظيم حساسيت از رويLCD(عدم تعادل بين فاز ها)

توانايي تنظيم دستگاه به صورت تكفاز و سه فاز

داراي تايمر هاي  Off-Delay و On-Delay  مجزا در هنگام بروز خطا

محافظت در برابر اتصال دوفاز به سيستم (اتصال فازبه جاي نول)

نمايش ديجيتال ولتاژ هاي فاز با فاز و فاز با نول و فركانس

قابليت نمايش مقادير ولتمتر و فركانس پمپ ، همچنين وضعيت پمپ ها و فلوتر در صفحه اصلي

 توانايي تنظيم حساسيت فلوتر از روي نمایشگر  (KΩ كيلواهم )

قابليت فعال يا غير فعال كردن فلوتر

توانايي اتصال فلوتر خارجي

داراي ٢ خروجي مجزا آنالوگ براي كنترل ٢ درايو

داراي خروجي فن مجزا

توانايي كنترل تا ٤ پمپ به صورت دورثابت (مديك)

قابليت كنترل تا ٤ پمپ به صورت ثابت و ٢ پمپ به صورت دورمتغير (مديك)

قابليت راه اندازي تا ٣ پمپ به صورت دورمتغيير تنها با يك درايو (مد ٣)

امكان اتصال سنسور هاي و سويچ هاي فشار(Pressure Switch)

توانايي تنظيم ماكزيمم فشار براي حفاظت سيستم

داراي ورودي پرشرسويچ فشار ماكزيمم

داراي خودسرويس داخلي

 قابليت تعريف فركانس Start

قابليت تعريف فركانس Stop 

قابليت تعريف Full load(تشخيص بسته بودن ورودي كلكتور،تشخيص تركيدگي لوله و تشخيص هوا گرفتن پمپ ها)

اجراي Sleep با ٣ شرط

رسيدن به مينيمم فركانس توليد فشار پمپ(Sleep Frequency)

تغييرات فشار كلكتور كمتر از مقدار Gap

به پايان رسيدن تايمر Off Delay

 

برای کسب اطلاعت فنی و و نیز دریافت مشاوره،با واحد فنی رعدآسا دیزل تماس حاصل فرمایید.گروه فنی مهندسی رعدآسا دیزل با سابقه بیش از 25 سال در صنعت تولید و طراحی بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی سابقه مستمر داشته و یکی از بزرگ ترین مراکز ساخت بوستر پمپ در پایخت به شمار میرود.

جدیدترین محصولات موتور دیزلی

جدیدترین محصولات پمپ و بوستر پمپ

جدیدترین محصولات ژنراتورو دیزل ژنراتور