بوستر پمپ هاي دور ثابت

بوستر پمپ دور ثابت

معمولا بوستر پمپ های آبرسانی به صورت دور متغیر طراحی میشوند چرا که پمپ ها با کاهش فشار سیستم یکی یکی وارد سیستم میشوند و عملیات آبرسانی را انجام میدهندولی بوستر پمپ های آتشنشانی باید بعد از وقوع حادثه بی وقفه و با تمام قوا وارد سیستم شوند.در بوستر پمپ تك پمپه عملكرد الكترو پمپ با فرامين صارده از يك پرشرسوئيچ كه در حداقل و حداكثر فشار مورد نياز تنظيم شده كنترل مي گردد .برد كنترل ميكروپروسسوري تابلوي برق بوستر پمپ هاي چند پمپه مجهز به الكترو پمپ پيشرو به گونه اي طراحي و برنامه ريزي شده است تا پس از خاموش شدن بوستر پمپ در حداكثر فشار ، با كاهش فشار به حداقل، ناشي از مصرف آب ، ابتدا پمپ پيشرو روشن شود تا در مدت مشخصي ضمن تامين آب مصرفي فشار سيستم را به حداكثر برساند . در صورتي كه مصرف آب از ظرفيت الكترو پمپ مذكور بالاتر باشد ، فشار سيستم در مدت تعيين شده به حداكثر نخواهد رسيد و يا به حداقل كاهش خواهد يافت . در اين صورت يكي از الكترو پمپ هاي اصلي نيز به طور خودكار روشن خواهد شد تا به كمك الكترو پمپ پيشرو فشار سيستم را بالا برد . اگر اين دو پمپ بتوانند علاوه بر تامين مصرف آب ، فشار را نيز به حداكثر برسانند ، پمپ اصلي خاموش مي شود و در صورتي كه به دليل مصرف زياد دو الكترو پمپ مذكور نيز قادر به افزايش فشار تا حداكثر نباشند و يا فشار به حداقل نقصان يابد يا الكترو پمپ اصلي ديگر نيز به كمك دو الكترو پمپ روشن قبلي خواهد آمد . روشن شدن پمپ ها به همين طريق تا بدانجا ادامه خواهد يافت تا فشار سيستم به حدا كثر برسد . در اين وضعيت ابتدا آن الكترو پمپ اصلي كه زودتر روشن شده بود خاموش مي گردد و اگر در مدت معين با خاموش شدن الكترو پمپ مذكور فشار سيستم به حداقل نرسيد
و يا فشار به حداكثر افزايش يافت ، دومين الكترو پمپ اصلي نيز خاموش مي گردد و در صورتي كه با كاهش م صرف ، افزايش فشار سيستم به حداكثر ادامه يابد ، كليه الكترو پمپ هاي اصلي يكي پس از ديگري به همان ترتيبي كه روشن شده اند خاموش خواهند شد ولي اگر در خلال افزايش فشار سيستم و خاموش شدن الكترو پمپ هاي اصلي با افزايش مصرف آب ، فشار سيستم مجدداً به حداقل برسد يك الكترو پمپ اصلي بسته به نوبت آن روشن مي گردد . خاموش و روشن شدن الكتروپمپ هاي اصلي به اين نحو ادامه پيدا خواهد نمود تا كليه الكترو پمپ هاي اصلي در حداكثر فشار سيستم خاموش شوند . در اين شرايط الكترو پمپ پيشرو همچنان براي تامين مصارف كم و جزيي روشن مي م اند . اگر در خلال مدت تنظيم شده فشار سيستم به حداقل نرسد ، الكترو پمپ پيشرو نيز خاموش خواهد شد ولي در صورتي كه در اين مدت فشار سيستم به حداقل كاهش يابد ، الكترو پمپ مذكور بدون در نظر گرفتن طي بخش ي از زمان تعيين شده ، همچنان به كار خود ادامه خواهد داد .
علت برنامه ريزي براي با تاخير خاموش شدن الكترو پمپ پيشرو جلوگيري از قطع و وصل متوالي و كاهش استهلاك آن است زيرا پس از خاموش شدن سيستم ، الكترو پمپ پيشرو اولين الكترو پمپي خواهد بود كه با كاهش فشار به حداقل ، بايد روشن شود .

در بوستر پمپ هاي چند پمپه بدون الكترو پمپ پيشرو ، روشن و خاموش شدن الكترو پمپ ها مطابق آنچه براي الكترو پمپهاي اصلي در بوستر پمپ مجهز به الكترو پمپ پيشرو گفته شد به صورت نوبتي خواهد بود .
فشار بوستر پمپ توسط دو پرشرسوئيچ حداقل و حداكثر حس مي شود و برد كنترل ميكرو پروسسوري مدار فرمان تابلوي برق بر اين اساس فرامين مناسب به پمپ هاي بوستر پمپ را صادر مي نمايد

جدیدترین محصولات موتور دیزلی

جدیدترین محصولات پمپ و بوستر پمپ

جدیدترین محصولات ژنراتورو دیزل ژنراتور