لرزه گیر دیزل ژنراتور

 لرزه گیر دیزل ژنراتور در دو نوع فلزی و لاستیکی

GENERATION ANTI VIBRATION