اقلام همراه

سایر مشخصات قابلیت اندازه گیری ابعاد مدل  ردیف
(mm)
همراه با کیف حمل دورسنج و استروب اسکوپ در یک دستگاه

دورسنج نوری : 5 ̴99999 RPM / استروب اسکوپ : 100 ̴100000 RPM/FPM

38 * 65 * 215 DT-2259 1
همراه با کیف حمل واحد های اندازه گیری : RPM, in/min,m/min,ft/min **/ قابلیت اندازه گیری به دو روش نوری و مکانیکی / همراه با کیف حمل نوری : 5 ̴100000 RPM / مکانیکی : 0.5 ̴19999 RPM 38.5 * 61 * 195 DT-2236 2
همراه با کیف حمل واحدهای انذازه گیری : RPM,in/min,m/min,ft/min *** قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه / ابعاد کوچک برای حمل و نقل آسانتر

نوری : 5 ̴100000 RPM

مکانیکی : 0.5 ̴20000 RPM

33 * 50 * 165 DT-2230 3
همراه با کیف حمل قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه / دارای دسته جدا شونده 5 ̴12500 RPM 120*120*210 DT-2269 4
همراه با کیف حمل واحد های اندازه گیری : RPM ,in/min,m/min,ft/min ***/ قابلیت اندازه گیری به دو روش نوری –مکانیکی / دارای لیزر برای عملکرد آسانتر/دقت بالا ±(0 ̴50%) نوری : 10 ̴ 100000 RPM / مکانیکی : 0.5 ̴20000 RPM 38 * 67 * 215 DT-1236L 5
همراه با کیف حمل قابلیت اندازه گیری به دو روش نوری و مکانیکی / دارای لیزر برای عملکرد آسانتر /
دقت اندازه گیری: 0.1RPM / 1000 - 0 RPM
نوری : 5 ̴100000 RPM دور در دقیقه / مکانیکی : 0.5 ̴20000 RPM 38 * 65 *215 DT-2268 6