موتورپمپ

.موتورپمپ ها اصولا برای انتقال آب استفاده می شوند.این امر توسط پروانه موجود داخل پمپ که به صورت مستقیم با موتور کوپل شده صورت می پذیرد

موتورپمپ ها به سه نوع تقسیم می شوند.

1)موتورپمپ بنزینی:

سوخت این نوع موتورپمپ ها بنزینی می باشد و دارای خروجی دو و سه اینچ می باشد.

2)موتورپمپ دیزلی:

سوخت این نوعموتورپمپ ها از نوع گازوئیل می باشد و دارای قدرت و راندمان بیشتری نسبت به سایر موتورپمپ ها می باشد.

3)موتورپمپ نفت و بنزین:

این نوع موتورها قابلیت استارت با بنزین و ادامه کار با نفت را دارند که از لحاظ اقتصادی با صرفه می باشند.