کمپرسور و انواع آن

کمپرسور

متراکم کردن گازها
در طر احی کمپرسورها و دمنده ها باید نوع تحولی که روی گاز صورت می گیرد مشخص شود . معمولاً این گونه ماشین ها را بر مبنای تحول های ایزوترم (تحول دردمای ثابت)یا آدیاباتیک (تحول بدون انتقال حرارت)طراحی می کنند ولی رفتار واقعی گازدرداخل کمپرسورها به دلیل وجودپارامترهای متعددتابع واقعی هیچ کدام از تحولات فوق نمی باشد ولی باتوجه به نوع طراحی کمپرسور می توان تحول انجام شده در داخل کمپرسور را بای کی از دو تحول فوق تقریب زد.

حرارت ناشی ازتراکم گازها
تراکم گازهاباعث افزایش سرعت مولکول ها و نزدیک ترشدن انها به همدیگرمی شود. افزایش سرعت گازها باعث افزایش درجه حرارت گاز می شود.افزایش درجه حرارت بستگی به ماهیت گاز,فشاراولیه و نسبت تراکم گازدارد.گازهای سبک با نسبت تراکم مساوی نسبت به گازهای سنگین ترحرارت بیشتری تولید می کنند.میزان افزایش درجه حرارت گاز درهنگام فشرده شدن از فرمول های مربوط به گازهای کامل بدست می آیدکه از پرداختن به آن در این مقوله صرف نظرمی شود.

تعریف
دستگاه هائی که برای انتقال ، جا به جا کردن و یا فشرده کردن گازها مورد استفاده قرار می گیرند بر اساس اختلاف فشار بین ورودی و خروجی آنها (نسبت فشارخروجی به ورودی ) و حجم گاز جا به جا شده در واحد زمان به دسته های زیر طبقه بندی می شوند :
    الف-فن ها
    ب-بلورها
    ج-کمپرسورها
 

فن ها
اصطلاحا به دستگاهی که حجم زیادی از گاز یا هوا را با فشار پایین ( تا حدود 300 میلی متر آب ) جا به جا می
کند فن گفته می شودومورداستفاده آنها فقط برای انتقال هوااست .
فن ها به دو دسته زیر طبقه بندی می شوند :
     الف- دمنده ها
     ب-مکنده ها
 

دمنده ها
وظیفه دمنده ها حرکت دادن گازها و بیرون راندن (هل دادن) آنها از یک محیط بطرف محیط دیگر است.

مکنده ها
وظیفه مکنده ها،مکش کردن گازها از یک محیط بطرف محیط دیگراست مثل فن های تهویه (مثل فن آشپزخانه) که وظیفه آنها بیرون بردن هوای داخل بطرف بیرون است و بیشترین استفاده صنعتی آنها در برج های خنک کننده مرطوب برای خنک کردن آب ازطریق تبخیر آن است .

بلورها
بلووراصطلاحا به دستگاههائی اطلاق می شود که برای جا به جا کردن حجم متوسط گاز با فشارهای پایین  مورد استفاده قرار می گیرند . 
بلورها وکمپرسورها از لحاظ ساختمان و اصول کار نیز بسیار شبیه به هم می باشند ولی تمامی بحث این مقوله بحث راجع به کمپرسورها است.

کمپرسورها:

كمپرسور تجهيزى است براى بالا بردن فشار سيالات تراكم پذير به منظور انتقال از نقطه اى به نقطه ديگر، غلبه بر اصطكاك مسير و يا رساندن فشار به ميزان مورد انتظار در هر فرايند،در صنعت نفت و گاز، از كمپرسور براى انتقال گاز (تأمين فشار لازم جهت جريان گاز و افت هاى مسير)،تأمين فشار مخازن ذخيره تحت فشار، تزريق گاز به ميدان هاى نفتى به منظور بالا بردن ضريب بهره ورى، بالا بردن سرعت واكنش ها در فرايندهاى شيميايى، تصفيه گاز و تأمين هواى مورد نياز براى تجهيزات ابزار دقيق استفاده مى شود.

با توجه به گستردگى كمپرسورهاى موجود، شناخت درست و انتخاب صحيح يك كمپرسور ضمن تأمين شرايط فرايندى مورد انتظار، باعث كاهش هزينه خريد و كاهش در هزينه تعميرات و نگهدارى آن مى شود. در مقاله حاضر، ضمن معرفى كمپرسورهاى مورد استفاده در صنعت، محدوده عملكردى آن ها از نظر اختلاف فشار و شدت جريان بيان شده و همچنين، ساير محدوديت هاى فنى در به كارگيرى هركدام ارائه مى شود.با استفاده از راهكارهاى ارائه شده و انتخاب صحيح كمپرسور،مي توان به كاهش هزينه خريدو افزايش طول عملكرد كمپرسورها دست يافت.

كمپرسورها قادرند طيف وسيعى از گازها، از هيدروژن با وزن مولكولى 2 تا گازهايى با وزن مولكولي 400 را متراكم كنند.

كمپرسورها براساس مكانيزم اعمال انرژى به گاز، به دو گروه عمده تقسیم می شوند:

الف)کمپرسورهای جابه جایی مثبت

ب)کمپرسورهای دینامیکی

پ)کمپرسورهای حرارتی

انواع کمپرسورکمپرسورهای دینامیکی


این نوع کمپرسورها عملیات بالا بردن فشار گاز را توسط حرکت دینامیکی یا سرعتی که توسط پره های دوارکمپرسوربه گاز اعمال می کنندانجام م ی دهندو باعث بالا بردن انرژی جنبشی گازمی شوندکه به توسط ولوت ها یا دیفیوزرها این انرژی جنبشی به انرژی فشاری تبدیل می گردد .

این نوع کمپرسورها از لحاظ جریان گاز خروجی از پره ها دردو دسته زیر طبقه بندی می شوند:

الف- کمپرسورهای جریان محوری:

اصول کاراین نوع کمپرسورهابراساس حرکت دادن گاز (هل دادن )توسط پره های دوار نصب شده روی رتور است و بیشتر استفاده این نوع کمپرسورها در توربین های گازی است ویا برای جاهایی که نیاز به جریان و فلو زیاد گاز باشد. معمولا فشارخروجی آنها پایین و متوسط است .

ب-کمپرسورهای جریان شعاعی:

این نوع کمپرسورها به گریز از مرکز معروف هست ند و اصول کار آنها, استفاده از ن یروی گریزاز مرکز برای بالابردن انرژی جنبشی گاز است این عمل توسط Vane های نصب شده روی پروانه به سیال اعمال می شود.دراین نوع کمپرسورهاعامل اصلی انتقال انرژی , پروانه کمپرسورImpeller است که روی محورنصب می شود و با آن می چرخد.

کمپرسورهای جابجائی مثبت

به کمپرسورهائی که در هرسیکل کاری (دورانی یارفت وبرگشتی ) مقدارحجم مشخصی ازگاز را جابجا می کنند کمپرسورهای جا بجائی مثبت گفته می شود .ازمشخصه های اصلی این نوع کمپرسورها متناسب بودن مقدارگازخروجی با تعداد کورس کمپرسور است بدین معنا که برخلاف دیگرکمپرسورهابادو برابر کردن دورکمپرسور فلوی کمپرسور نیزدوبرابر می شود . و همچنین اگر مسیرخروجی آنها مسدودگردد فشار خروجی آنهامی تواند تا بی نهایت افزایش پیدا کند و در صورت تامین توان مورد نیازمی تواند باعث ترکیدن بدنه کمپرسور یا سیستم لوله کشی گردد.
کمپرسورهای جابجایی مثبت در دو دسته کلی زیر تقسیم می شوند :

الف-کمپرسورهای نوع روتاری:

در این نوع کمپرسورها عمل بالابردن انرژی سیال ( بالا بردن فشار گاز )برخلاف کمپرسورهای گریزازمرکز با هل دادن ازطریق حرکت چرخشی ,گاز از طرف ورودی (که حجم بیشتری دارد ) به طرف خروجی (که به تدریج حجم کم می شود ) انجام می شود و بسته به ساختمان داخلی کمپرسور در انواع زیر طبقه بندی می شوند :

1-کمپرسورهای نوع لوب

2-کمپرسورهای نوع لوپ مارپیچی

3-کمپرسورهای نوع تیغه لغزشی

4-کمپرسورهای نوع رینگ مایع

 

ب-کمپرسورهای نوع رفت و برگشتی:

اصول کار این کمپرسور از طریق مکانیزم حرکت رفت و برگشتی و تغییر حجم حاصل از آن انجام می شود.افزایش حجم در داخل کمپرسور باعث کاهش فشار در آن و نتیجتا باعث ورودگازبه داخل محفظه کمپرسور میشود و در سیکل تراکم نیز کاهش حجم داخل کمپرسور باعث خارج شدن گاز ازداخل سیلندر می شود که انرژی منتقل شده به گاز در حین کم شدن حجم آن باعث افزایش فشار گاز می شود .مقدارگاز فشرده شده تناسب مستقیم با تعداد کورس کمپرسور دارد.
این نوع کمپرسورها معمولا برای تولید فشار های بالا مورد استفاده قرار می گیرند و بطور کلی در دو دسته کلی زیرطبقه بندی می شوند:


1-کمپرسورهای رفت و برگشتی نوع پیستونی:

در این نوع کمپرسور ها حرکت رفت وبرگشتی پیستون در داخل سیلندر باعث تغییر حجم در سیلندر شده که افزایش حجم سیلندر باعث کاهش فشار در آن وباعث مکش گاز به داخل سیلندر می شود و در مرحله تراکم کاهش حجم سیلندردر اثر حرکت پیستون به سمت جلو باعث افزایش فشار داخل سیلندر (متراکم شدن گاز )و نهایتا خارج شدن گاز با فشار بالا از داخل سیلندر در مسیر لاین خروجی کمپرسور می شود . کنترل کردن اتوماتیک ورود و خروج گاز به داخل سیلندر توسط کمپرسور ولوها یاشیر های ورودی وخروجی انجام می شود.حرکت دورانی الکتروموتور یا توربین بخار به توسط میل لنگ به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می شود.

2- کمپرسورهای نوع دیافراگم:

اصول کار این نوع کمپرسورها نیز مانند کمپرسورهای پیستونی بر اساس تغییرات حجم داخل کمپرسور است که به توسط حرکت رفت و برگشتی ، دیافراگم انجام می شود ( مثل پمپ بنزین اتومبیل ها ) و کنترل کردن ورود و خروج گاز داخل کمپرسور به توسط ولوهایی که بطور اتوماتیک بر اساس اختلاف فشار کار می کنند،انجام می گیرد.

کمپرسور اسکرو:

کمپرسورهای اسکرو به خاطر تولید پیوسته و مداوم هوای فشرده، ســال های زیادی است که با استقبــال بسیاری از صنایع رو به رو است.
 
مزایای کمپرسورهای اسکرو: 
 
دائم کار بودن  
کاهش صدا و ارتعاشات  
 ظرفیت متنوع هوادهی  
افزایش طول عمر دستگاه  
بازدهی بالای انرژی  
 
 

کمپرسور

 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر از محصولات کمپرسورهای رعدآسا دیزل با واحد فنی تماس حاصل فرمایید.

کمپرسور