کف کش سایر(SAER)

قدرت(HP)

آبدهی(مترمکعب بر ساعت)

دهانه خروجی (inch)

حداکثر ارتفاع (m)

توضیحات

مدل

ردیف
0.75 16 1.25 10 تکفاز-استیل TOX-2 1
0.25 4.2 1 6 تکفاز-پلاستیکی MINO33 2
1 4.2 1.25 60 تکفاز-استیل MB S/7 3
1.5 5.2 1.25 60 تکفاز-استیل MB SA/4 4
1.8 5.2 1.25 70 تکفاز-استیل MB SA/5 5
2 5.2 1.25 84 تکفاز-استیل MB SA/6 6
3 9 1.25 96 تکفاز-استیل MB SA/7
1 4.2 1.25 58 تکفاز-استیل MB SX/4
1.2 4.2 1.25 72.5 تکفاز-استیل MB SX/5
1.5 4.2 1.25 88 تکفاز-استیل MB SX/6  10
1.5 6.3 1.25 80 تکفاز-استیل MB SY/6  11
2 6.3 1.25 94 تکفاز-استیل MB SY/7  12