الکتروپمپ طبقاتی پنتاکس سری U(PENTAX)

دهانه خروجی (اینچ)

دهانه ورودی (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

قدرت (hp)

نوع پمپ مدل ردیف
1 1 4.8 40.8 0.9 الکتروپمپ طبقاتی افقی U3-90/4 1
1  1 8.4 56.8 1.5  الکتروپمپ طبقاتی افقی  U5-150/5 2
1 1 8.4 56.8 1.5 الکتروپمپ طبقاتی افقی    U5-150/5T 3
1 1 8.4 69.3 1.8 الکتروپمپ طبقاتی افقی   U5-180/6 4
1 1 8.4 69.3 1.8 الکتروپمپ طبقاتی افقی    U5-180/6T 5
1 1 8.4 80.3 2  الکتروپمپ طبقاتی افقی  U5-200/7 6
 1 1 8.4 80.3 2 الکتروپمپ طبقاتی افقی  U5-200/7T 7
1  ¼ 1  9.6 62 2.5  الکتروپمپ طبقاتی افقی   U7-250/5 8
1  ¼ 1  9.6 62 2.5  الکتروپمپ طبقاتی افقی   U7-250/5T 9
1  ¼ 1   9.6 74.3 3  الکتروپمپ طبقاتی افقی   U7-300/6 10
1   ¼ 1  9.6 74.3 3  الکتروپمپ طبقاتی افقی    U7-300/6T 11
1  ¼ 1  9.6 85.9 3.5  الکتروپمپ طبقاتی افقی   U7-350/7T  12
 ¼ 1    ½ 1 14.4 47.1 2  الکتروپمپ طبقاتی افقی    U9-200/4T 13
  ¼ 1   ½ 1  14.4 59.2 2.5  الکتروپمپ طبقاتی افقی     U9-250/5T 14
¼ 1  ¼ 1 8.4 69.3 1.8 الکتروپمپ طبقاتی عمودی    U5V-180/6T  15
¼ 1   ¼ 1 8.4 80.3 2  الکتروپمپ طبقاتی عمودی     U5V-200/7 16
 ¼ 1 ¼ 1  8.4 91.4 2.5  الکتروپمپ طبقاتی عمودی     U5V-250/8 17
¼ 1   ¼ 1 8.4 91.4 2.5  الکتروپمپ طبقاتی عمودی      U5V-250/8T 18
¼ 1   ¼ 1 8.4 102.1 2.8  الکتروپمپ طبقاتی عمودی     U5V-280/9  19
 ¼ 1 ¼ 1  8.4 102.1 2.8  الکتروپمپ طبقاتی عمودی      U5V-280/9T 20
¼ 1   ¼ 1 8.4 112.7 3  الکتروپمپ طبقاتی عمودی      U5V-300/10  21
 ¼ 1  ¼ 1 8.4 112.7 3  الکتروپمپ طبقاتی عمودی     U5V-300/10T 22
¼ 1   ¼ 1 8.4 122 3.5  الکتروپمپ طبقاتی عمودی       U5V-350/11  23
¼ 1   ¼ 1 8.4 122 3.5  الکتروپمپ طبقاتی عمودی        U5V-350/11T 24
¼ 1  ¼ 1 10.2 99.5 4  الکتروپمپ طبقاتی عمودی        U7V-400/8T  25
 ¼ 1 ¼ 1  10.2 113.2 4.5  الکتروپمپ طبقاتی عمودی        U7V-450/9T 26
¼ 1   ½ 1 15.6 47.1 2  الکتروپمپ طبقاتی عمودی         U9V-200/4T  27