دیزل ژنراتور سنکرون

مبانی سنکرون نمودن دیزل ژنراتورها

 

ژنراتورها می توانند بطور موازي شبکه مشترکی را تغذیه کنند اما قبل از موازي کردن ، آنها باید با یکدیگر "سنکرون"شوند.براي بوجود آوردن این حالت باید چهار شرط زیر برقرار گردد:

 

1. برابری ولتاژها : توسط تغییر شدت جریان تحریک ژنراتورها در نیروگاهها و استفاده از جبران کننده ها در پست ها صورت می گیرد .

2. برابری فرکانس ها : توسط تنظیم محرک اولیه ژنراتورها صورت می گیرد .

3. برابری فاز اختلاف سطح ها (هم فاز بودن) : برای هر سیستمی که برای اولین بار وارد مدار می شود ، قبل از وارد مدار شدن توسط گروه تعمیرات تست می گردد . این ترتیب تا زمانی که تغییرات اساسی روی شبکه انجام نشود ، برقرار است .

4. برابری حوزۀ دوار : ترتیب صحیح فازها را می توان توسط سه عدد لامپ کنترل نمود . این لامپ ها مابین فازهای هم نام که باید به هم متصل شوند ، بسته می شوند . اگر در این حالت (قبل از پارالل) ترتیب فازها صحیح باشد ، لامپ ها با هم خاموش و با هم روشن می شوند ولی اگر ترتیب فازها غلط باشد ، لامپ ها یکی پس از دیگری خاموش و روشن می شوند

 

موازي بستن ژنراتورها داراي مزایاي زیادي می باشد که مهمترین آنها عبارتند از:

-        در مقایسه با یک ژنراتور، چندین ژنراتور قادر به تغذیه بار بزرگتري هستند.

-        داشتن چند ژنراتور قابلیت اعتماد شبکه را افزایشمیدهد زیرا در اثر از کار افتادن یکی از آنها کل توان شبکه از بین نمی رود.

-        عملکرد چندین ژنراتور بصورت موازي این اجازه را می دهد که یک یا چند ژنراتور کوچکتر به گونه اي کار کنند که نزدیک به بار کامل باشند و بدین ترتیب بازدهی بیشتري خواهند داشت.

مراحل کلی موازي شدن ژنراتورها

براي موازي شدن یکژنراتور با شبکه در حال کار مراحل زیر باید انجام شوند :

- باید جریان تحریک ژنراتورتنظیم شود تا هنگامی که ولتاژ آن برابر با ولتاژ شبکه در حال کار شود.

- توالی فاز ژنراتور را باید با توالی فاز شبکه مقایسه کرد که روشهاي مختلفی براي این منظور وجود دارند.

-فرکانس ژنراتور را باید کمی بیش از فرکانس شبکه در حال کار تنظیم نمود.به این ترتیب هنگام اتصال بعنوان ژنراتور روي خط تغذیه خواهد آمد.استفاده از سنکرونسکوپ بهترین روش براي سنجش اختلاف فاز بین دو سیستم می باشد.صفحه مدرج سنکرونسکوپ ، اختلاف فاز بین دو فاز را با صفر درجه به معناي همفاز بودن  در بالا و 180درجه در پایین نشان می دهد.

-از آنجاییکه فرکانسهاي در شبکه اندکی با هم متفاوتند ، زاویه فاز روي دستگاه به آهستگی تغییر می کند.اگر ژنراتور سریعتر ازشبکه در حال کار باشد آنگاه زاویه فاز جلو می رود عقربه سنکرونسکوپ در جهت عقربه ساعت می چرخد.اگر ژنراتور آهسته تر باشد عقربه در خلاف جهت عقربه هاي ساعت می چرخد.هنگامی که عقربه سنکرونسکوپ در وضعیت عمودي قرار دارد ولتاژها هم فاز هستند و می توان کلید را براي اتصال به شبکه بست.با ظهور سیستمهاي مدرن الکترونیکی، امروزه تمامی مراحل موازي نمون ژنراتور بصورت خودکار انجام می گیرد.

 

مشخصات فنی کنترلرهای سنکرون دیزل ژنراتور

-        کارکرد موازی با 32 دیزل ژنراتور

-        تقسیم بار اکتیو و راکتیو

-        کنترل ولتاژ و ضریب توان از طریق رگولاتور ولتاژ

-        اندازه گیری و حفاظت کامل پارامترهای مکانیکی و الکتریکی

-        حفاظت اتصال کوتاه ژنراتور و Reverse Power

-        پشتیبانی از موتورهای دارای واحد کنترل الکترونیک ECU

-        بهینه سازی ساعت و توالی کارکرد دیزل ژنراتورها

-        مدیریت بار

-        PLCداخلی جهت برنامه ریزی منطق عملکردی مورد نیاز

-        امکانات مونیتورینگ

جدیدترین محصولات موتور دیزلی

جدیدترین محصولات پمپ و بوستر پمپ

جدیدترین محصولات ژنراتورو دیزل ژنراتور